MENJANA MINDA GURU YANG KREATIF & INOVATIF

Diskusi 1 :Istilah-istilah berikut mempunyai maksud yang hampir sama. Beza dan bandingkan isitilah-istilah berikut dari sudut fokus utama penggunaannya dalam konteks penilaian P&P;

    1. Pengukuran

    2. Pentaksiran

    3. Pengujian, dan

    4. Penilaian

Topic: Diskusi 1

Date 11/11/2013
By Daman Huri bin Abu bakar
Subject PIM 3110

Pengujian;Menggunakan satu alat (soalan)untuk mengukur tingkahlaku
pengukuran:untuk mendapatkan penjelasan secara numerik
Penialaian:Satu proses yang dijalankan secara sistematik untuk mengumpul data dan merekod data.

Date 10/11/2013
By Tengku Asiah
Subject PIM 3110

Pengujian ialah satu proses untuk menguji sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telah dipelajari dalam satu sesi pembelajaran.

Pengukuran ialah satu proses untuk mengukur pencapaian murid dalam pembelajaran secara kuantitatif dan ia juga bertujuan mengesan keberkesanan pengajaran guru.

Penilaian ialah satu proses yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul, menganalisa dan menginterpretasi maklumat perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif.

Pentaksiran ialah satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan.

Date 09/11/2013
By FAZILAH BT HANAPIAH
Subject PIM 3110

pengujian ialah teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang individu.
Pengukuran ialah proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru.
Penilaian ialah untuk mengesan kebolehan dan tahap kefahaman terhadap kemahiran yang telah diajar.

Date 07/11/2013
By SHARIMAN BIN MAHAMUD
Subject PIM 3110

PENGUKURAN

Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan pengujian. Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. Atau dalam erti kata lain langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu.


PENTAKSIRAN
Pentaksiran adalah satu proses untuk mendapatkan maklumat dan membuat pertimbangan tentang hasil sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar

PENILAIAN
Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran.

PENGUJIAN

Pengujian merupakan satu proses/prosedur yang sistematik untuk mengukur pencapaian pelajar yang selalunya dibuat secara bertulis. Objektif pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran.

Date 07/11/2013
By khamariah binti Azizan
Subject PIM3110

1. Pengujian
prosuder untuk mengukur perubahan tingkahlaku. menyediakan satu set soalan untuk murid menjawabnya. semua murid diberi soalan yan sama. skor atau markah yang diperolehi adalah sebagai satu indicator numeric tentang prestasi murid.
2. pengukuran
satu proses utk mendapatkan penjelasan secara numeric untuk menentukan setakat manakah pencapaian individi disukat menggunakan alat.
3. Penilaian
proses sistematik yang digunakan untuk mengumpul, menganalisis dan mengintepretasi maklumat perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. bertujuan untuk merancang pengajaran yang berikutnya.

Date 06/11/2013
By ZAMZANI BINTI RABAIE
Subject PIM 3110

PENGUKURAN

Pengukuran membawa maksud yang lebih luas berbanding dengan pengujian. Pengukuran membawa definisi sebagai suatu proses mendapatkan penjelasan secara numerik atau melalui angka tentang sebanyak mana individu atau murid mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan instrumen. Atau dalam erti kata lain langkah menentukan tahap sejauh mana seseorang individu memiliki sifat-sifat tertentu.


PENTAKSIRAN
Pentaksiran adalah satu proses untuk mendapatkan maklumat dan membuat pertimbangan tentang hasil sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar

PENILAIAN
Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran.

PENGUJIAN

Pengujian merupakan satu proses/prosedur yang sistematik untuk mengukur pencapaian pelajar yang selalunya dibuat secara bertulis. Objektif pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran.

Date 05/11/2013
By FADHILAH BT HJ. RADZUAN
Subject PIM 3110

PENGUKURAN : Proses mendapatkan maklumat dengan cara mengukur menggunakan instrumen sebelum ukuran itu dapat dinilai atau diinterpretasikan. Ianya akan berakhir dengan maklumat berbentuk kuantitatif seperti : a) markah mentah, b) peratus markah mentah, c) persentil (peraturan kedudukan seseorang berbanding kedudukan orang lain), d) agregat, e) pangkat @ band

PENTAKSIRAN : Suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri @ atribut yang diperolehi seseorang individu.

PENGUJIAN : Satu proses yang sistematik bagi mengukur sampel tingkahlaku @ perubahan seseorang pelajar dengan menggunakan satu set instrumen.

PENILAIAN : Proses mendapatkan maklumat secara bersistem tentang sesuatu dengan proses memberi nilai @ interpretasi kepada maklumat tersebut. Ianya merangkumi tugas menguji dan mengukur.
Contohnya : - Redza mendapat merkah 96% dalam ujian M3.
- Redza seorang murid yang cemerlang dalam subjek M3.

Date 05/11/2013
By SHARIFAH BINTI ABU HUSAIN
Subject PIM 3110

1) Pentaksiran : proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan.
2) Pengujian : suatu proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab bagi mengukur sampel tingkahlaku pelajar.
3) Penilaian : proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif.
4) Pengukuran : proses menentukan kuantiti pembelajaran murid dan keberkesanan guru.

Date 05/11/2013
By NADZIRAH BINTI HAJI ABDULLAH
Subject PIM 3110

PENGUKURAN- proses memperoleh nilai kuantitatif bagi menentukan pencapaian pembelajaran.
PENTAKSIRAN-proses untuk mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan, dan pencapaian pelajar secara menyeluruh berasaskan matlamat kurikulum.
PENGUJIAN-teknik mengukur perubahan tingkah laku individu.
PENILAIAN-proses mentaksir perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif.

Date 05/11/2013
By ZUNAIDAH HUSAIN
Subject PIM3110

Pengukuran: Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran
murid dan keberkesanan pengajaran guru.
Pentaksiran: Proses utk mendapatkan maklumat tentang prestasi
pembelajaran murid dalam sesuatu subjek atau aktiviti
pembelajaran.
Pengujian: Teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan
tingkah laku seseorang individu.
Penilaian: Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan
tingkah laku berdasarkan data kuatitatif dan kualitatif.

 

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode